โครงการส่วนพระองค์

  • โครงการจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก
  • โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ
  • โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับชุมชน
  • โครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล
  • โครงการเสริมสร้างรูปแบบวิถีชุมชนแบบผสมผสาน