โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับชุมชน

Release Date : 12-12-2017 10:19:54
โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับชุมชน

โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้และอบรมการอนุรักษ์ระบบพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ระดับชุมชน

หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากในปัจจุบันพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศได้ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรดังกล่าว จึงได้พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวทราบมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงควรดำเนินการสร้างกลุ่มสมาชิกที่เข้าใจ และให้ความสำคัญในแหล่งหญ้าทะเลและพะยูน โดยการจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชน ซึ่งเป็นการทำให้เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเลอย่างจริงจังและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

       ๑.๑  เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ได้เข้าใจและลึกซึ้ง ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง

       ๑.๒  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนตลอดไป

       ๑.๓  เพื่อให้ภาคชุมชนประมงชายฝั่งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วิธีดำเนินการ

       ระดมกลุ่มอนุรักษ์ และประมงชายฝั่งที่เกี่ยวข้องจากทุกองค์กรบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังมาร่วมประชุม อบรม สัมมนาร่วมกัน พร้อมเสนอแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชากรพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น