โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ

Release Date : 12-12-2017 16:34:40
โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ

โครงการจัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แห่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันพบว่าพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งอันดามันเป็นอันมาก โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติหากเจ้าไหม จังหวัดตรัง ได้มีจำนวนลดลงจากการทำประมงและการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ดได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงควรมีการระดมความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย องค์กรภาคเอกชนและผู้สนใจมาร่วมกันเสนอข้อมูลทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการระดมความคิดร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประเภท สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในท้องทะเล เช่น พะยูน เต่าทะเล ปลิงทะเล หอยตะเภา ในรูปแบบของการจัดเวทีการเสวนาสำหรับให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

วัตถุประสงค์

        ๑.๑  เพื่อจัดเวทีเสวนาประชุม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล

        ๑.๒  เพื่อระดมข้อมูลทางวิชาการของการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย

        ๑.๓  เพื่อใช้งานวิชาการเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

วิธีดำเนินการ

        ๒.๑  ดำเนินการจัดประชุม เสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล

        ๒.๒  จัดทำเอกสารทางวิชาการ