โครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล

Release Date : 12-12-2017 09:40:55
โครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล

โครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล

หลักการและเหตุผล

        การอนุรักษ์ระบบแหล่งหญ้าทะเล โดยการฟื้นฟูสถานภาพของพื้นที่แนวหญ้าทะเลแต่ละชนิด ในแต่ละระดับของพื้นท้องทะเลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหญ้าทะเลมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทุกระบบในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีบทบาทการทำหน้าที่ปกป้องแนวชายฝั่งทะเล เป็นอาหารหลักของพะยูน รวมทั้งการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ แต่เมื่อกิจกรรมการทำประมงชายฝั่งเข้ามาคุกคามอยู่ตลอดเวลาทำให้ปริมาณหญ้าทะเลลดลงเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเข้ามาทำการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล เพื่อให้แหล่งหญ้าทะเลกลับมาสมบูรณ์เหมือนในอดีต

วัตถุประสงค์

         ๑.๑  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณแหล่งอาหารหลักของพะยูนให้เพียงพอต่อการบริโภคของพะยูน

         ๑.๒  เพื่อเป็นการป้องกันแนวชายฝั่งทะเลและเพิ่มประชากรสัตว์น้ำในระบบชายฝั่งทะเล

วิธีดำเนินการ

         ๒.๑  การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกของหญ้าทะเลทั้งสองชนิด  Halophila ovalis  และ  Enhalus acoroides

         ๒.๒  การจัดเตรียมกล้าปลูก การกำหนดขอบเขตการปลูก วิธีการปลูก และการติดตามเฝ้าระวังการปลูก จำนวน ๑๐๐ กล้าต่อไร่ รวมพื้นที่ ๕๐ ไร่

พื้นที่ดำเนินการ

         อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง