โครงการจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก

Release Date : 15-12-2017 14:05:46
โครงการจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก

โครงการจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก

หลักการและเหตุผล

       สัตว์ทะเลที่หายากในบริเวณจังหวัดตรัง ประเภท พะยูน เต่าทะเล รวมทั้งวาฬและโลมา ประสบปัญหาทั้งจากการเสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา สาเหตุหลักเกิดจากเครื่องมือการทำประมงชายฝั่ง อุบัติเหตุจากเรือหางยาว เรือเร็ว และ/หรือสาเหตุตามธรรมชาติที่ยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์สาเหตุได้ บางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ออกปฏิบัติงานในท้องทะเล ไม่สามารถเข้าทำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการขาดแคลนทั้งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และวัสดุ ที่ต้องใช้เพื่อการบำบัด ดูแล และรักษา ในระดับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที จึงมีความเห็น ควรให้มีการจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลย่อย สำหรับดูแลสัตว์ทะเลหายากในระดับเบื้องต้นก่อนนำส่งสัตว์แพทย์ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

วัตถุประสงค์

        ๑.๑  จัดตั้งหน่วยย่อยปฐามพยาบาลสัตว์ทะเลหายากฉุกเฉิน

        ๑.๒  จัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเข้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”

        ๑.๓  เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความยาวมากกว่า ๒,๕๐๐ กิโลเมตร

         ๑.๔  เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

พื้นที่ดำเนินการ

         ๒.๑  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

         ๒.๒  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

         ๒.๓  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

         ๒.๔  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

วิธีการดำเนินการ

         ดำเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานในการปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยได้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แนวทางการจัดสร้างระบบเครือข่ายการกู้ภัยสัตว์ที่บาดเจ็บ การเคลื่อนย้าย การวินิจฉัยการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินกับหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทาง