โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เก็บขยะริมทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

Release Date : 07-08-2019 10:00:00
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เก็บขยะริมทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เก็บขยะบริเวณหาดทรายแก้ว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมได้แก่ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และพนักงานจากโรงแรมอังสนา ลากูน่าภูเก็ต รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน

สามารถเก็บขยะได้ 256 กิโลกรัม แบ่งตามประเภทของขยะได้ ดังนี้
1. ขยะทั่วไป เช่น โฟม ถุงพลาสติก เศษเชือก รองเท้า ฯลฯ จานวน 218 กิโลกรัม
2. ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ จานวน 35 กิโลกรัม
3. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ จานวน 3 กิโลกรัม

การเก็บขยะตามกิจกรรมฯ เป็นการเก็บขยะที่เกิดจากการพัดพาของกระแสน้าและกระแสลมมาสะสมบริเวณหน้าหาดและหลังหาด

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เก็บขยะริมทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง