มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2566

Release Date : 08-03-2024 00:00:00
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

จากนั้น พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้

การจัดประชุมสามัญประจำปี งบประมาณ 2566 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 24 คนโดยมีการแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการขยะทะเล ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการบริหาร จัดการขยะ ภายใต้หัวข้อ Upcycling for Life and Waste for Life สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลของมนุษย์โดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทรงโปรดให้จัดตั้ง “โครงการอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา“ ในปี พ.ศ.2559 มีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการัง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการขยะทะเล และด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้จัดตั้ง “มูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริฯ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงประโยชน์และการให้ความร่วมมือ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในวงกว้าง ตลอดจนดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รูปภาพที่เกียวข้อง
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง