คณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จัดการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

Release Date : 24-01-2024 00:00:00
คณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จัดการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

“คณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา จัดการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1”

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมมลพิษ กรมการท่องเที่ยว กรมประมง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมการปกครอง และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ #กองทัพเรือ #กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ #โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการดำเนินงาน อปสท.สร. ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ จัดการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง