ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ จัดวางเป็นอุทยานใต้ท้องทะเลที่เกาะจวง

Release Date : 07-11-2023 00:00:00
ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ จัดวางเป็นอุทยานใต้ท้องทะเลที่เกาะจวง

“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ จัดวางเป็นอุทยานใต้ท้องทะเลที่เกาะจวง”

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ ไปจัดวางเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล บริเวณทิศตะวันออกเกาะจวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ อาคารต้อนรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ ไปจัดวางเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล บริเวณทิศตะวันออกเกาะจวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล เป็นแหล่งฝึกศึกษาให้กับนักเรียนดำน้ำ รวมทั้งเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สำหรับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่สนใจในการดำน้ำเพื่อดูปะการัง สัตว์น้ำใต้ทะเล และเป็นการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังตามธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ และเพื่อเปิดโอกาสในการพักฟื้นตัวของแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นจึงได้ดำเนินโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ ไปจัดวางเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สำหรับการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการประมงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อลดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังตามธรรมชาติ อันจะช่วยลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง และประการสำคัญ เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระดำริถึงปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล และการทำร้ายสัตว์ทะเลทั้งโดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใด ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาตทางทะเล เขต ๑ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก อำเภอสัตหีบ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการนำเรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ จัดวางเป็นอุทยานใต้ท้องทะเลที่เกาะจวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง