[วันที่สอง] โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประชุมเชิงวิชาการจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ

Release Date : 11-10-2023 00:00:00
[วันที่สอง] โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประชุมเชิงวิชาการจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานปิดการประชุมเชิงวิชาการ การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงวิชาการ “การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระยะ 5 ปี ที่สอง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 เพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางและกรอบการดำเนินการของหน่วยงานสนองพระดำริ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้มีการดำเนินงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประชาสัมพันธ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้มีการนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างทั่วถึง

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
[วันที่สอง] โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประชุมเชิงวิชาการจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง