โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดทำแผนแม่บทโครงการฯ

Release Date : 30-10-2023 00:00:00
โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดทำแผนแม่บทโครงการฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี รัฐศักดิ์ รักชื่น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ การประชุมเชิงวิชาการ “การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระยะ 5 ปี ที่สอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางและกรอบการดำเนินการของหน่วยงานสนองพระดำริ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้มีการดำเนินงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้แนวทางและกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่หนึ่ง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จ จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ผ่านโซเชียลและสื่อต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างทั่วถึง การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประชาสัมพันธ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้องที่จะร่วมจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดทำแผนแม่บทโครงการฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง