กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Release Date : 27-10-2023 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพของมูลนิธิฯขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์

ซึ่งถุงยังชีพที่บรรจุในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทถุงเป็น 4 ชุด ได้แก่ สำหรับพระภิกษุ สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับสุภาพสตรี และสำหรับเด็ก เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับถุงยังชีพดังกล่าว จากสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ บรรเทา และฟื้นฟูความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ด้วยความปกติสุขโดยเร็ววัน

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง