สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปึงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมกองทัพเรือ

Release Date : 10-02-2023 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปึงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมกองทัพเรือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปึงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ /รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมสามัญประจำปึงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดขึ้นเพื่อกราบทูลรายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย การฉายวีดิทัศน์สารคดีผลการดำเนินงานตามแผนมูลนิธิประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 32 คน โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานพระนโยบายต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงานการวาดภาพในหัวข้อ “ทะเลไทย ปลอดขยะอย่างยั่งยืน ด้วยสองมือเรา” และการนำขยะทะเลมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Upcycling) เพื่อเพิ่มมูลค่า จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสฉายพระรูปร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ตามลำดับ ก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลของมนุษย์โดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทรงโปรดให้จัดตั้ง “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2559 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนองพระดำริฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้จัดตั้ง “มูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เพื่อให้การสนองพระดำริฯ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ขยายผลออกไปในวงกว้าง และมีความยั่งยืนสืบไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปึงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง