สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต”

Release Date : 28-12-2022 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต”
 
 
วันนี้ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสที่ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
 
พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของร่างแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเล และนําเสนอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง