“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สัมมนาร่วมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่สอง”

Release Date : 31-05-2022 00:00:00
“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สัมมนาร่วมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่สอง”

“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สัมมนาร่วมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่สอง” วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 พลเรือตรี ชวิช วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้จัดให้มีการสัมมนาการร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้หน่วยสนองพระดำริ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมและสามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในห้วงแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่สอง ระหว่างตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2569

การร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ของหน่วยงานสนองพระดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในครั้งนี้ จะเป็นการกำหนดช่วงรอยต่อของการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1.ด้านอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง

3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

4.ด้านการประชาสัมพันธ์

5.ด้านการบริหารจัดการขยะใต้ทะเลและขยะชายหาด

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระดำริแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
“โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สัมมนาร่วมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่สอง”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง