ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดสงขลา

Release Date : 26-05-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดสงขลา

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ชายหาดสะกอม (สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา) ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามแนวทางพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศรวมถึงสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมจะเป็นแหล่งศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนส่งเสริมการอนนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงาน การปล่อยเต่าทะเล จำนวน 109 ตัว การเก็บขยะบริเวณชายหาดสะกอม การปลูกป่าชายเลน และการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะขาม กองทัพเรือ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองพระดำริ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระดำริแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง