กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

Release Date : 07-05-2022 00:00:00
กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนองงานในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการรักษาระบบนิเวศรวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากทัพเรือภาคที่ 1 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของกองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย - การอบรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้การปลูกป่าชายเลน ความสำคัญของป่าชายเลน - การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าทะเล และปะการัง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชมการสาธิตการปลูกปะการัง และร่วมกันปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี อีกด้วย 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง