16 ก.พ.65 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" พื้นที่จังหวัดพังงา

Release Date : 16-02-2022 00:00:00
16 ก.พ.65 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" พื้นที่จังหวัดพังงา

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" พื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.35 น. พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริ” ณ หาดสนงาม ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา โดยมีนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ในครั้งนี้ เป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายความเคารพ ถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การเยี่ยมชมนิทรรศการการอนุบาลลูกเต่าทะเล การชมการจัดทำถุงผ้าโดยมีภาพวาดจากผู้ชนะประกวดในโครงการ "รักษ์ดุหยง" การปล่อยเต่าทะเล และ การเก็บขยะชายหาด และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการเยี่ยมชมนิทรรศการเต่าทะเลยักษ์ และวาฬยักษ์ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมบรรจุขวดพลาติกรีไซเคิลลงไป เป็นการนำขยะที่ไม่ใช้แล้ว นำมาสรรสร้างเป็นงานศิลปะอันงดงาม มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ ให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เผยแพร่ให้สาธารณะชนทั่วไป ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และให้ความร่วมมือ ตลอดจนขยายผลการดำเนินโครงการในวงกว้าง กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองพระดำริ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระดำริแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป #ทัพเรือภาคที่3 #กองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
16 ก.พ.65 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" พื้นที่จังหวัดพังงา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง