ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ

Release Date : 11-10-2018 00:00:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ“อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตามที่กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระดำริ สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน และถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทำหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ จึงได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการโครงการด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และด้านการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๒ รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการจัดตั้งมูลนิธิโครงการฯ

:  กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง