จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หารือมาตรการเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

Release Date : 26-09-2018 00:00:00
จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หารือมาตรการเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 โดยมีนายนฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
 
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญที่ให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบด้วย เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ กรณีเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา ถึงบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยปัญหาหลักเกิดจากเครื่องมือประมง อวนลากทำให้เต่าติดอวนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากการทิ้งเศษอวนลงทะเล ขนาดตาของอวนที่มีขนาดใหญ่ ส่วนปัญหาอีกอย่าง คือ ขยะทะเล เช่น ถุงพลาสติก เศษอวนที่ติดตามโขดหิน ก้นบุหรี่ เป็นต้น
 
ซึ่งขยะเกิดจากนักท่องเที่ยว ขยะจากชุมชน ขยะเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชายหาด และขยะที่พัดพามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องมีการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชนและประมงพื้นบ้าน ตลอดจนต้องมีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงทะเล และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีมาตรการลดขยะและปริมาณขยะพลาสติก การจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ การตรวจสอบเครื่องมือประมงเรือพาณิชย์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือของภาคเอกชน ซึ่งจะได้มีการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฏระเบียบของกฎหมายต่อไป