สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดอบรมยุวประมงอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี 2561

Release Date : 20-08-2018 23:55:42
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดอบรมยุวประมงอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการยุวประมงอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดขึ้น         
 
นายไพศาล สุขปุณพันธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การทำประมงของประเทศไทยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาวิถีชีวิตและอาชีพของชาวประมงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยการรณรงค์เสริมสร้างให้มีการทำการประมงอย่างถูกกฎหมายไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่หรือสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดเป็นสัตว์น้ำที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของประเทศ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการดังกล่าวสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต  จัดอบรมให้ความรู้กับยุวประมงอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ  หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร สัตว์น้ำในท้องถิ่น รวมทั้งมีจัดตั้งกลุ่มยุวประมงอาสาสมัคร ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในพื้นที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต จาก โรงเรียน บ้านบางโรง โรงเรียน บ้านแหลมทราย และ โรงเรียนบ้านพารา จำนวน 100 คน                              
 
สำหรับเนื้อหาในการอบรม ที่จัดขึ้น เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ทางการประมง ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำระบบนิเวศ หน้าที่ของยุวประมงในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีการบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้ง การทำเครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมายการทำบ้านปลาและซั้งเชือก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง ศึกษาการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้านโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต                           
 
สำหรับโครงการยุวประมงอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยชุมชนชายฝั่งอันดามัน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ชาติ ที่จะเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกร ให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยฟื้นฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์