ทัพเรือภาคที่ ๒ เปิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้มาเรียนรู้

Release Date : 30-12-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒  เปิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้มาเรียนรู้

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๒ เปิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ และเยี่ยมชม ซึ่งมีจำนวน ๑ สายพันธุ์

ได้แก่

สายพันธุ์เต่าตนุ (Green turtle) โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เต่าฯ คอยให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเตรียมอาหาร การจัดการด้านน้ำ ค่าทางเคมี การจัดการสิ่งแวดล้อม วิธีการดูเพศของเต่า วิธีการจับตัวเต่าทะเล เป็นต้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสนอ่อน บริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยไม่เก็บค่าบริการ