พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

Release Date : 02-09-2022 00:00:00
พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

“กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ในหัวข้อ “การอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ณ ห้องชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรุงเทพฯ สำหรับการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในครั้งนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัว ตระหนักรู้ ให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย

โดยการประกวดจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.ณิชนันทน์ โกธัญญะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เรื่อง : ขยะภัยร้ายต่อสัตว์น้ำและท้องทะเล

2.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ศิร์กานต์ ชำนาญรัตนกุล มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ชื่อเรื่อง “สวยงาม ยาวนาน ยั่งยืน รวมกันเราอยู่ (Together We are One and Only)”

3.ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ นางสาวพลอยสิชา ทิพย์รัตนมงคล ชั้นปี 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อเรื่อง “2 Concept เพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน”

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง