หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 06-06-2022 00:00:00

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำวน ๘๐ นาย ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ การอนุรักษ์ปะการัง และการดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล ในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการกำจัดขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเลให้กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นแหล่งอาศัยของพืชทะเล ปะการัง และสัตว์ต่างๆ

โดยได้เชิญ ดร.ลลิตา ปัจฉิม นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก มาเป็นวิทยาการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งท่านวิทยากรเป็นนักชีววิทยาด้านนิเวศวิทยาทางทะเล โดยเฉพาะนิเวศวิทยาของแนวปะการังและผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแนวปะการังในทะเลอันดามันของประเทศไทย และมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการสืบพันธุ์ของปะการัง โรคปะการัง และการฟอกสีปะการังในทะเลอันดามัน การดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด