ขยะทะเล

Release Date : 14-12-2017 16:07:47
ขยะทะเล

ขยะ

ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก

-  ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก Impact of marine debris on marine endangered species

-  กลืนกิน Ingestion

-  พันรัดร่างกาย Entanglement

ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environmemt

 

สรุปขยะตกค้าง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ – ๗ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 (สบทช. 1 – 7) ได้จัดทำแผนดำเนินงานจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 24 ครั้ง เป้าหมายปริมาณขยะพื้นที่ละ 300 กิโลกรัม รวม 2,700 กิโลกรัม นั้น

ผลการดำเนินงานในช่วง 11 เดือน (ตุลาคม 59 – สิงหาคม 60) ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 27 ครั้ง ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดระยอง 2 ครั้ง ชลบุรี 1 ครั้ง จันทบุรี 1 ครั้ง ตราด 1 ครั้ง กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง สมุทรปราการ 1 ครั้ง สมุทรสงคราม 1 ครั้ง สมุทรสาคร 1 ครั้ง ฉะเชิงเทรา 1 ครั้ง เพชรบุรี 1 ครั้ง ประจวบคีรีขันธ์ 1 ครั้ง ชุมพร 1 ครั้ง สุราษฎร์ธานี 1 ครั้ง นครศรีธรรมราช 1 ครั้ง พัทลุง 1 ครั้ง ภูเก็ต 3 ครั้ง ระนอง 1 ครั้ง พังงา 1 ครั้ง กระบี่ 1 ครั้ง ตรัง 1 ครั้ง สตูล 1 ครั้ง สงขลา 1 ครั้ง ปัตตานี 1 ครั้ง และนราธิวาส 1 ครั้ง พบว่ามีขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศจำนวนทั้งสิ้น 69,652 ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักรวม 14,549.95กิโลกรัม หรือประมาณ 14.55 ตัน

ขยะทะเล...อย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เห็น อย่าคิดว่าไม่เป็นไร
 
ขยะทะเลในประเทศไทย (Marine debris in Thai waters)
 
      - สัดส่วนขยะชายหาด ข้อมูลระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ (Fraction of coastal garbages, Data of 2009 - 2015)
 
     - ถุงพลาสติก (Plastic bag) ๑๖%
 
     - ฝาหรือจุก (Plastic cap) ๑๐%
 
     - เชือก (Rope) ๘%
 
     - หลอด (Straw) ๘%
 
     - กระดาษ (Paper) ๖%
 
     - บุหรี่ (Cigarettle) ๕%
 
     - ขวดแก้ว (Glass bottle) ๕%
 
     - จาน ช้อน หรือมีด (Plate, Spoon of Knife) ๔%
 
     - ภาชนะบรรจุอาหาร (Food ware) ๔%
 
     - ขยะอื่นๆ (Other garbages) ๓๕%
 
ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment